Slide

Whistleblowing – ilmoituskanava väärinkäytöksille

Voit käyttää Whistleblowing ilmoituskanavaa jos havaitset tai epäilet yleisen edun vastaista toimintaa Vuolle Setlementin taholta seuraavilla lain soveltamisaloilla:

 1. julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja;
 2. finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;
 3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;
 4. tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;
 5. liikenneturvallisuus;
 6. ympäristönsuojelu;
 7. säteily- ja ydinturvallisuus;
 8. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi;
 9. Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys;
 10. kuluttajansuoja;
 11. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

 

Lakia sovelletaan 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa tekoihin tai laiminlyönteihin:

 1. jotka on säädetty rangaistavaksi;
 2. joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus; taikka
 3. jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Voit ilmoittaa havaintosi joko Vuolle Setlementin sisäiseen ilmoituskanavaan tai oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.

Sisäiseen ilmoituskanavaamme ilmoitukset voidaan tehdä myös nimettöminä, mutta aina kirjallisina. Ilmoitukset voidaan toimittaa myös ilmoituskanava@vuolleoulu.fi sähköpostiosoitteeseen.

Henkilöllinen soveltamisala

Tässä laissa säädettyjä suojelua koskevia säännöksiä sovelletaan ilmoittajaan, joka on saanut rikkomista koskevia tietoja työssään tai sen yhteydessä ollessaan seuraavassa asemassa:

 1. työ- tai virkasuhde;
 2. itsenäinen ammatinharjoittaja;
 3. osakkeenomistaja;
 4. yhteisön tai säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtaja;
 5. vapaaehtoistyöntekijä; tai
 6. harjoittelija.

Ilmoittajan suojelun yleiset edellytykset

Tässä laissa (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171 ) säädetyn suojelun yleisenä edellytyksenä on, että ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan.

Sisäisen ilmoittamisen ensisijaisuus

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus organisaation toiminnassa havaitusta rikkomisesta tehdään ensisijaisesti kyseisen organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan, jollei ilmoittamisesta suoraan 2 §:ssä tarkoitetun lainsäädännön tai määräysten valvonnasta vastaavan viranomaisen (toimivaltainen viranomainen) ilmoituskanavaan ole erikseen muualla säädetty.