Slide

Hanketoiminta

Toiminta-alueemme on laaja ja pitää sisällään monipuolisia sosiaali-, hyvinvointi- sekä opistopalveluita. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja tehdä sosiaalista työtä, erityisesti niillä toiminta-alueilla, joilla mikään muu taho ei vielä toimi tai tuota palveluja.

Kehittämishankkeiden avulla ennakoimme tulevaisuutta ja vaikutamme tarttumalla yhteiskunnallisiin haasteisiin. Pitkäjänteinen hanketoiminta tuottaa parhaassa tapauksessa hyödyllisiä uusia toimintamalleja, osaamista, palveluja ja materiaaleja.

Monipuolisena toimijana olemme kiinnostuneita verkostoitumaan sekä alueellisissa että kansallisissa hankkeissa.

Meneillään olevat hankkeet

Löydetään yhdessä! – hanke (1.3.2023 – 29.2.2026)

Löydetään yhdessä! on STEAn rahoituksella toteutettava kolmivuotinen kehittämishanke 1.3.2023-29.2.2026. Sen tavoitteena on oululaisten yli 65-vuotiaiden yksinäisyyttä kokevien, haastavassa elämäntilanteessa olevien toimijuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen löytävän työn avulla.

 

Hanketyötä pilotoidaan vuonna 2023 Tuiran alueella.

Löytävän työn avulla etsimme, ohjaamme ja tuemme ikääntyneitä erityisesti heidän tarvitsemiensa kolmannen sektorin toimintojen ja palvelujen pariin. Toiminnan keskiössä on yksilöllinen asiakastyö.

Hankkeen toiminta on ikäihmiselle maksutonta.

Hankkeen toteuttajat

 

Löydetään yhdessä! -hankkeen tavoitteena on oululaisten yli 65-vuotiaiden yksinäisyyttä kokevien, haastavassa elämäntilanteessa olevien toimijuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen löytävän työn avulla.

Caritas-Säätiö
projektipäällikkö Matleena Keränen
matleena.keranen@caritas-saatio.fi
p. 044 734 0302

Oulun Diakonissalaitos
projektikoordinaattori Riitta Vesala
riitta.vesala@odl.fi
p. 044 393 2518

Vuolle Setlementti
projektikoordinaattori Minna Lassila
minna.lassila@vuolleoulu.fi
p. 050 471 7193

Oulun löytävä vanhustyö

Löydetään yhdessä!

 

Katso lisää

Opiston laatu- ja kehittämishankkeet (2022 - 2024)

Laadukas opiskelijapolku (2022–2024) -hankkeen tavoitteena on Vuolteen opiston asiakkaan polun kuvaaminen ja polun varrella olevien asiakaspalvelutilanteiden ja muiden kosketuspisteiden analysoiminen ja toiminnan kehittäminen saadun tiedon perusteella.

Voidaksemme ylittää asiakkaiden odotukset meidän tulee ymmärtää asiakkaan kokemus kaikissa opistomme ja asiakkaan välisissä kosketuspisteissä (esim. kurssin valinta, ilmoittautuminen, kurssiin valmistautuminen, kurssille osallistuminen, jatkoilmoittautuminen jne). Kehitetään asiakaspolkua tukevia uusia viestintävälineitä/sovelluksia.

Tavoitteena on, että Vuolle-opiston kansalaisopistoon laaditaan asiakaspolkua kuvaava käsikirja kansalaisopiston opinto-ohjelman suunnittelu-, kehittämis- ja markkinointityön avuksi. Lisäksi koulutamme henkilöstöä erilaisten mediakanavien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Käsikirjassa huomioidaan myös osaamisperusteisuus osana asiakasviestintää.


YHTEISHANKE: Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin (2022-2023)

Lue lisää yhteishankkeesta

 

Suomen kieli polkuna työelämään (2021-2023)

Suomen kieli polkuna työelämään (09/2021-02/2023) hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden työllistyvyyttä suomen kielen taitoja lisäämällä ja yhteiskunta- ja työelämävalmiuksia vahvistamalla.

Hankkeessa on 2 kohderyhmää, 2 polkua:

  • Polku 1 on suunnattu pääosin pakolaisina tai turvapaikkaprosessin kautta maahan tulleille, omassa maassaan heikosti koulutetuille tai jopa täysin ilman koulutusta oleville, oppivelvollisuusiän ohittaneille maahanmuuttajille.
  • Polku 2 on suunnattu perheen tai opiskelun vuoksi Suomeen muuttaneille, joilla on korkeakoulutus, sekä omakielisille ohjaajille.

Tämä työllistymistä tukeva suomen kielen ja perustaitojen koulutus maahanmuuttajille on osa hankekokonaisuutta, joka on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen.

Lyyra-hanke (2021-)

Lyyra-hankkeella apua haja-asutusalueiden seksuaaliväkivallan uhreille

Oikeusministeriö myönsi Vuolle Setlementti ry:lle valtionavustusta 160 000 euroa hankkeeseen, jonka tavoitteena on valtakunnallisen Tyttöjen Talo®-verkoston matalan kynnyksen tukipalveluiden kehittäminen ja laajentaminen seksuaaliväkivallan tai sen uhkaa kokeneiden tyttöjen ja naisten auttamiseksi haja-asutusalueilla.

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2021 – 31.12.2022

Tilaa Lyyra-hankkeen uutiskirje

Lue lisää

Via Vis-kehittämishanke (2020 - )

Vuodesta 2020 lähtien toiminut Via Vis -kehittämishanke työskentelee kodin ulkopuolisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneiden tai väkivallalla oireilevien vähemmistöihin kuuluvien täysi-ikäisten kanssa.

Lisäksi työskentelemme kunniaan liittyvän väkivallan tekijöiden ja uhrien kanssa. Tavoitteena on väkivallan väheneminen tai loppuminen kokonaan. Oikeusministeriön tukema hanke loppuu alkusyksystä 2023. Asiakastyö jatkuu tämän jälkeen Aggredi Pohjois-Suomessa.

Tarjoamme puolueetonta ja luottamuksellista keskusteluapua elämänmuutosta tukemaan. Kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilönä ja lähdemme miettimään yhdessä tulevaisuuden tavoitteita.

Toimistomme on Oulun keskustassa, mutta toiminta-aluettamme on laajemmin koko pohjoinen Suomi. Työskentelemme sekä kasvotusten että etäyhteyksin tarpeen mukaan.

Työskentelykieli on suomi tai englanti. Voimme käyttää myös tulkkeja.

Asiakastyön lisäksi Via Vis -kehittämishanke kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa väkivaltatyötä ja rikoksentekijöiden palvelujärjestelmää. Järjestämme ammattilaisille myös koulutuksia väkivaltailmiöihin ja väkivaltatyöhön liittyen.

Lue lisää

Päättyneet hankkeet

Sokerideittailu (2021- 2023)

Vuolle Tyttöjen Talolla toteutettiin Sokerideittailu-selvitystyöhanke elokuun 2021 – tammikuun 2023 aikana. Hankkeen tavoitteena oli selvittää sokerideittailua ilmiönä, kartoittaa sen esiintyvyyttä Pohjois-Pohjanmaan alueella, jakaa tietoa ilmiöstä sekä kehittää materiaalia puheeksi ottamiseen.

Hankkeen kohderyhmänä oli 13-29 -vuotiaat nuoret, vanhemmat ja nuoria kohtaavat ammattilaiset. Selvitystyön yhtenä tarkoituksena on ollut tehdä ilmiötä tunnetuksi ja antaa välineitä ilmiön tunnistamiseen.

Selvityshankkeen lähtökohtana oli sokerideittailuun kiinnitetty vähäinen huomio ja siitä julkaistu vähäinen tiedon määrä. Suomessa ilmiö on vielä varsin tuntematon ja tutkimaton huolimatta ilmiön yleistymisestä.

Hankkeen aikana olemme saaneet lisätietoa ilmiön esiintyvyydestä alueellamme, sekä nuorten ja ammattilaisten ajatuksista sokerideittailuun liittyen. Lämmin kiitos kaikille nuoria kohtaaville ammattilaisille työskentelyn aikana toimittamiemme materiaalien jakamisesta, koulutuksiin osallistumisesta ja ajatusten vaihdosta.

Lue lisää

Ookko nää Tolokku (2021- 2022)

Radikalisoituminen, antisemitismi, natsismi, fasismi, disinformaatio ovat termejä, joiden ymmärtäminen tuottaa juuri päättyneen Ookko nää tolokku -hankkeen havaintojen mukaan vaikeuksia yläkouluikäisille. Näiden havaintojen perusteella syntyi opetushenkilöstölle suunnattu, radikalisoitumisen käsittelyyn tarkoitettu opetusmateriaali, joka revitään nyt käsistä.

Ookko nää tolokku on Vuolle Setlementti ry:n toteuttama ja oikeusministeriön rahoittama hanke, joka toteutettiin Oulussa 1.5.2021–31.7.2022.  Hankkeen tavoitteena oli lisätä nuorten tietoa radikalisoitumisesta, väkivallasta, päihteistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä mahdollistaa nuorten kuulluksi tuleminen ja kohtaaminen. Hankkeen aikana lähes 500:lta oululaiselta yläkouluikäiseltä kysyttiin heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan hankkeen teemoista. Suurin osa nuorista ei tunnistanut radikalisoitumisen ilmiötä.

– Huomasimme, että radikalisoitumisilmiön käsittelyä vaikeuttaa erityisesti vaikea terminologia. Lähdimme pohtimaan, miten tätä voisi helpottaa ja syntyi ajatus opetusmateriaalista sekä pelistä, joita voidaan hyödyntää kouluissa ja nuorisotyössä. Materiaali on ollut todella kysyttyä ja meitä on pyydetty kouluille kertomaan lisää aiheesta, hankkeen projektikoordinaattori Antti Nieminen kertoo.

Opetusmateriaali pitää sisällään vihkosen, jossa on konkreettisia ohjeita radikalisoitumisen käsittelyyn, Radikaali sananselityspelin sekä kolme opetusvideota. Materiaali toimii työkaluna ilmiön käsittelyssä yläkoululaisten kanssa ja se on suunnattu yläkoulun opettajille sekä opetus- ja nuorisotyönhenkilöstölle.

Hanketyöntekijöiden kouluissa pitämissä työpajoissa teemaa käsiteltiin keskustellen kokemusasiantuntijoiden tarinoiden pohjalta. Kokemusasiantuntijan avulla teeman käsittely tavoitti nuoret ja se osoittautui toimivaksi menetelmäksi vaikuttamistyössä. Nuoret halusivat myös enemmän tietoa väkivaltailmiöstä; mikä kaikki on väkivaltaa ja mitä kaikkea se voi aiheuttaa.

– Myös opettajat kokivat tämän teeman käsittelyn tarpeellisena myös oman työnsä kannalta. Kasvattajina he ovatkin avainasemassa, sillä kokemusasiantuntijoidemme mukaan ääriliikkeisiin lipumisen voi estää osoittamalla kiinnostusta nuoren elämää ja valintoja kohtaan, Nieminen selittää.

Huoli nuorten pahoinvoinnista, kouluissa näkyvistä ongelmista sekä rikollisuuden ja väkivallan esiintymisestä on ollut esillä mediassa ja eri toimijoiden välisissä yhteistyöpalavereissa jo pitkän aikaa. Nuorisoväkivallasta on puhuttu mediassa myös jengiytymisenä.

– Lähellä nuoria ja lapsia toimivat aikuiset ovat huolissaan niin kantasuomalaisten nuorten käyttäytymisen ja ajattelun muutoksista kuin turhautuneiden, masennusta vastaan taistelevien maahanmuuttajataustaisten tai turvapaikanhakijanuorten olotilasta, Vuolteen hyvinvointijohtaja Anne Mustakangas-Mäkelä kuvailee.

Ookko nää tolokku -hanke toi näkyväksi ennaltaehkäisevän työn, sen kehittämisen ja jatkuvuuden tarpeen.  Kentällä tarvitaan toimintamalli, jossa kolmas sektori ja julkinen puoli tekevät tiivistä yhteistyötä.

– Vuolle Setlementti kolmannen sektorin toimijana voi tarjota vankan osaamisensa sekä väkivaltatyöstä että sosiaalisesta nuorisotyöstä ennaltaehkäisevään toimintaan. Lisäksi maahanmuuttajatyö on Vuolteen vahvuuksia jo 20 vuoden kokemuksella. Vuolle Setlementillä on toimintaa ja verkostoja ympäri Oulua, mikä helpottaa toimintamallin viemistä ja kehittämistä uusilla alueilla, Mustakangas-Mäkelä toteaa.

Tutustu hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin

Sujuvaa suomea ja osuvaa osallisuutta sekä Työllistymisvalmennus -hankkeet (2019-2021)

Vuosina 2019-2021 Vuolteella toteutettiin maahanmuuttajien työllistymiseen tähtääviä Opetushallituksen rahoittamia hankkeita: Sujuvaa suomea ja osuvaa osallisuutta sekä Työllistymisvalmennus.

Hankkeiden tavoitteena oli edistää opiskelijoiden työllistyvyyttä suomen kielen taitoja lisäämällä ja yhteiskunta- ja työelämävalmiuksia vahvistamalla. Hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä jatkettiin ja kehitettiin edelleen ”Suomen kieli polkuna työelämään” –hankkeessa.

Tietoiseksi-hanke (2019 -2022)

Tietoiseksi-hankkeen tavoitteena oli edistää Pohjois-Suomessa asuvien seksuaalioikeuksia, sekä seksuaaliterveyttä, tukea seksuaalirikoksen uhreja ja lisätä sosiaali- ja terveysalan, sekä oppilashuollon ammattilaisten tietoisuutta seksuaaliterveydestä.

Hankkeen aikana koulutettiin maahanmuuttajataustaisia mentoreita edistämään seksuaalioikeuksia ja seksuaaliterveyttä maahanmuuttajien yhteisöissä.

Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus Tietoiseksi (2019–2021) on perustettiin Oulun ensi- ja turvakodin, sekä Vuolle Setlementin yhteistyöllä vastaamaan matalan kynnyksen palveluiden tarpeeseen. Toimintaa rahoitti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA).

Hankkeessa tuotettiin materiaaleja ja koulutuksia ammattilaisille sekä tehtiin aktiivista yhteistyötä alan ammattiverkostojen kanssa. Hankkeen puitteissa tehtiin myös oppilaitosyhteistyötä.

Aikuisten digitaidot ja perustaidot (2019-2020)

Perustaito-hankkeessa (2019-2020) vahvistettiin nuorten, maahanmuuttajanuorten ja vankien perustaitoja esim. luku- ja numeerisia taitoja sekä tietotekniikkaa hyödyntäviä ongelmanratkaisutaitoja.

Järjestimme nuorille aikuisille pienryhmätoimintaa:

  • Poikien Talolla
  • Tyttöjen Talolla
  • Oulun vankilassa
  • Vuolteen opistolla

Rahoittaja: OPH


Aikuisten digitaidot –hankkeen (vuosina 2019-2020) kohderyhmänä olivat aikuiset, seniorit ja maahanmuuttajat, joilla on puutteita digitaalisissa taidoissa, sekä digivapaaehtoiset.

  • Tavoite 1: Osallistujat oppivat digitaalisia taitoja omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin niin, että he kokevat olevansa tasavertaisia kansalaisia digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
  • Tavoite 2: Opistot kehittävät opetusmenetelmiään ja -materiaalejaan vastaamaan matalan kynnyksen koulutuksen tarpeeseen.

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Heinolan kansalaisopiston ja Rovala-opiston kanssa.

Rahoittaja: OPH

Tutustu hankkeista tehtyyn materiaaliin

Kunniakäsitykset – ennaltaehkäisevän väkivaltatyön pilottihanke (2019-2020)

Kunniakäsitykset -pilottihankkeen tavoitteena oli avata kunniakäsityksiin liittyvää keskustelua Oulun alueella, lisätä monimuotoisen ilmiön ymmärtämistä ja edesauttaa kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamista.

Aihetta on tärkeää tutkia siksi, että yhteisöjen jäsenten suojelemiseksi tarkoitetut käyttäytymisnormit voivat sisältää myös riskitekijöitä, kuten yksilön oikeuksien loukkaamista ja kunniaan kytkeytyvää väkivaltaa. Näitä riskitekijöitä tunnistamalla ja niistä keskustelemalla voimme myös entistä paremmin löytää ja kehittää ennaltaehkäiseviä toimintamuotoja.

Hanke tuotti lisätietoa ja ymmärrystä, jonka pohjalta Vuolle Setlementissä on kehitetty ja kehitetään edelleen kunniakäsityksiin ja kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisevään työhön hyväksi havaittuja toimintamuotoja. Kunniaan liittyvän väkivallan uhan alla elää monenlaisia ihmisiä.  Tyttöjen ja naisten lisäksi on tärkeää suojella mm. seksuaalivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä sekä heitä, joita painostetaan tekemään kunniaan liittyvää väkivaltaa

Hanke toteutettiin vuosina 2019-2020 Vuolle Setlementti ry:n Ystävyyskeskuksessa, ja sen rahoittajana toimi Rikoksentorjuntaneuvosto.

Tutustu hankkeesta tehtyyn materiaaliin

 

Helmit ja Heikit-hanke (2018-2020)

Helmit ja Heikit –yksinäisyydelle kyytiä! -hankkeessa (2018-2020) luotiin ikääntyvien löytävän työn malli ja toimijoiden verkosto.

Hankkeessa lisättiin ja ylläpidettiin löytävän työn toimintavavalla ikääntyvien osallistumista, lievitettiin yksinäisyyttä ja tuettiin omien voimavarojen löytymistä.

Toiminta oli tarkoitettu oululaisille kotona asuville  ikääntyville.

Esikoto-hanke (2016-2018)

Osaamista järjestöille, toimintaa turvapaikanhakijoille

ESIKOTO-hanke päättyi elokuussa 2018. Hanke toteutettiin ODL:n koordinoimana yhteistyössä Metsähallituksen ja DIAK:n kanssa. ESIKOTO oli Pohjois-Pohjanmaalla toteutettava esikotouttamisen kehittämishanke (ESR). Hankkeen toiminta-alueina olivat Oulu, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Kuusamo.

Hankkeessa luotiin yhdessä eri toimijatahojen kanssa esikotouttamisen ja -kotoutumisen toimintamalli ja toiminjatahojen verkosto.  Hankkeeseen osallistuville järjestöille järjestettiin koulutuksia ja työpajoissa kehitettiin yhdessä osaamista ja parannettiin valmiuksia esikotouttamistyöhön.

Hankkeessa myös mahdollistettiin turvapaikanhakijoiden aktiivisempaa osallisuutta ja yhteisöön sopeutumista ja kiinnittymistä. Hankkeessa toteutettiin erilaisia liikunnallisia ja toiminnallisia ryhmiä kuten esim. ruokatyöpajoja, koulutyöpajoja, luovan toiminnan työpajoja ja kehitettiin kokemusosaamisen väyläämistä sekä vapaaehtoistoimintaan osallistumista. Osaamista ja toimintamalleja on juurruttettu Vuolle Setlementin perustoimintoimintoihin soveltuvin osin.

Yhteistyössä:

odl_logo  diak_logo  ely  metsahallitus_11102016  vipuvoimaaeu_2014_2020_rgb  esr_lippulogo

Radinet-hanke (2016-2018)

RADINET-hankkeessa (2016-2018) kehitettiin järjestöpohjainen, valtakunnallinen asiakastyön Exit-toimintamalli radikalisoituneille henkilöille, jotka haluavat irtaantua väkivaltaisesta ääriajattelusta ja -toiminnasta. Toiminta suunnattiin uskonnolla, politiikalla ja ideologialla perustellun väkivallan ennaltaehkäisyyn.

Radinet oli osa Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa.

Hanke oli myös osa Euroopan komission ylläpitämää Radicalisation Awareness Networkin Exit-työryhmää. Toimintaa rahoitti STEA sekä vuonna 2018 sisäministeriö. Hanketyötä toteutettiin yhteistyössä sisäministeriön, väkivaltatyötä tekevien järjestöjen sekä muiden järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Banneri: Hankkeessa tuotettu opetusmateriaali

Tutustu hankkeiden julkaisuihin ja materiaaleihin

Julkaisut ja raportit

Oletko kiinnostunut hankeyhteistyöstä?
Ole yhteydessä!

Lisätietoja

Hanna-Leena Leinonen
Hankevastaava
hanna-leena.leinonen@vuolleoulu.fi
p. 050 3576 489