fbpx

Opiskeluhuoltosuunnitelma


Vuolle Setlementti ry

VUOLTEEN OPISTO

Opiskeluhuoltosuunnitelma

 

Sisältö

1.   Opiskeluhuolto Vuolteen opistossa

2.  Opiskeluhuollon vastuut ja työnjako

3.  Opiskeluhuoltoryhmät

4.  Yhteisöllinen opiskeluhuolto

 • 4.1. Turvallisen oppimisyhteisön edistäminen
  4.1.1. Opiskelijan suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
  4.1.2. Toiminta kriisitilanteissa
  4.1.3. Koulumatkat ja koulutukseen liittyvät matkat
  4.1.4. Esteetön oppimisympäristö ja tapaturmien ehkäisy
 • 4.2. Opiskelijahyvinvoinnin edistäminen
  4.2.1. Opiskelijaruokailun järjestäminen
  4.2.2. Asuntolatoiminta
  4.2.3. KELA:n tuet opiskelijoille

5.  Yksilökohtainen opiskeluhuolto

 • 5.1. Ryhmänohjaaja ja aineenopettajat
 • 5.2. Koulunkäynninohjaaja
 • 5.3. Opiskelijapalveluvastaava
 • 5.4. Koulutusalapäälliköt ja koulutusjohtaja
 • 5.5. Terveydenhuolto-, psykologi-, ja kuraattoripalvelut
 • 5.6. Monialainen asiantuntijaryhmä
 • 5.7. Opiskelijahuoltokertomus
 • 5.8. Opiskelijan edustajan ja viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö
 • 5.9. Vuolle Setlementti ry:n hyvinvointi- ja yhteisötyöpalvelut
  5.9.1. Tyttöjen ja Poikien talo
  5.9.2. Ystävyystalo
  5.9.3. Rikosuhripäivystys (RIKU)
  5.9.4. Väkivaltatyö (Via Vis)
  5.9.5. Sovittelu
  5.9.6. Radinet-hanke

6.  Koulutuksen keskeytymistä ehkäisevät toimenpiteet

 • 6.1. Poissaolojen seuranta ja ennaltaehkäiseminen
 • 6.2. Opinto-ohjaus

7.  Kurinpito ja opiskeluoikeus

 • 7.1. Opiskeluoikeuden peruuttaminen
 • 7.2. Opiskeluoikeuden palauttaminen
 • 7.3. Etsivä nuorisotyö

8.  Lastensuojelu

 

1.  Opiskeluhuolto Vuolteen opistossa

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan, opiskeluyhteisön ja opiskeluympäristön hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa Vuolteen opistossa (kansanopisto-opinnot). Opistossa järjestettäviä koulutuksia ovat mm.  aikuisten perusopetus (aikuisten perusopetuksen alku- ja päättövaiheen ryhmät) ja vapaan sivistystyön opintoina järjestettävät koulutukset kuten Toiminnallinen lukutaitokoulutus.

Vuolteen opiston kansanopiston opinnot perustuvat setlementtityön arvoihin ja arvoista johdettuihin perustehtäviin sekä Vuolle Setlementin arvoihin. Setlementtityön arvot ovat; luottamus ihmisen ja yhteisön kykyyn ratkaista ongelmia itsenäisesti, erilaisuuden hyväksyminen, yksilön oikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvoisuus. Arvoista johdettuja perustehtäviä ovat yksilön elämänhallinnan edistäminen, elinikäisen oppimisen mahdollistaminen, ihmisen lähimmäisyyden vahvistaminen ja hyvinvointia edistävien toimintamuotojen kehittäminen. Vuolle Setlementin arvoja ovat: avoimuus, ihmisläheisyys, uudistuvuus ja rohkeus.

Tämä oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) edellyttämä opiskeluhuoltosuunnitelma sisältää Vuolteen opiston arvion opiskelijahuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista. Opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattu toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi ja tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi, opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimenpiteet opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi (omavalvonta). Suunnitelma sisältää kuvaukset opiston henkilöstön rooleista opiskeluhuollon näkökulmasta, yhteistyön järjestämisestä opiskelijoiden ja heidän perheidensä/edustajiensa ja opiskelijoiden hyvinvointia tukevien ulkopuolisten tahojen kanssa.

Opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko opiskeluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona sekä yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Tavoitteena on hyvinvoiva opiskeluyhteisö, joka tukee ja edistää jokaisen opiskelijan oppimista ja hyvinvointia, ehkäisee ongelmia ja tarjoaa niihin tukea mahdollisimman varhain sekä ennakoi mahdollisia riskejä. Hyvinvoivassa opiskeluyhteisössä vallitsee luottamus ja avoimuus ihmisten välillä: jokainen tuntee kuuluvansa opiskeluyhteisöön ja kokee tulevansa kuulluksi.

 

2.  Opiskeluhuollon vastuut ja työnjako

Oppilas ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) edellyttävät koulutuksen järjestäjää vastaamaan siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Opiskeluhuoltosuunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa tulee myös olla koulutuksen järjestäjän monialaisen ja oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän linjaukset opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Koulutuksen järjestäjän tulee kuulla myös opiskelijoita ennen opiskeluhuoltosuunnitelman vahvistamista. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.) Opiskelijat valitsevat keskuudestaan jokaiselta opintolinjalta luotto-opiskelijat, jotka muodostavat opiskelijakunnan hallituksen. Opiskelijakunnan hallitus kokoaa toiveet ja tarpeet opiskelijahuollon toteuttamiseksi ja kehittämiseksi lukuvuosittain. Vuolteen opistossa opiskeluhuoltosuunnitelman vahvistaa Vuolle Setlementin johtoryhmä.

Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opiskeluhuolto yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisestä alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti. Turvapaikanhakijoiden kohdalla vastuutahona on vastaanottokeskus. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen ja koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opiskelijalla on mahdollisuus valita myös julkinen terveydenhuolto.

 

3.  Opiskeluhuoltoryhmät

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskeluhuollon työryhmät sijoittuvat kolmelle eri tasolle.

Monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa oppilaitoksen yleisestä opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran lukuvuodessa. Vuolteen opiston opiskeluhuollon ohjausryhmän muodostaa Vuolle Setlementin johtoryhmä.

Monialaiseen Vuolteen opiston oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltotyöryhmään kuuluvat koulutusjohtaja, koulutusalapäälliköt, opiskelijapalveluvastaava, opiskelijaedustus ja tarvittaessa Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelujen, kouluterveydenhuollon, koulupsykologin/kuraattorin sekä vastaanottokeskuksen edustus. Vuolle Setlementin hyvinvointi- ja yhteisötyön asiantuntijat ovat käytettävissä tarvittaessa.  Opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on vastata opiston opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu kerran lukukaudessa. Opiskeluhuoltoryhmää johtaa opiskelijapalveluvastaava.

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa/edustajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.

Yksittäistä opiskelijaa koskevaa asiaa tai opiskelijaryhmää koskevaa asiaa käsiteltäessä siten, että yksittäisten opiskelijoiden henkilöllisyys on tunnistettavissa, on otettava huomioon lain tuomat velvoitteet (1287/2013 18§ ja 19§). Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään.

Vuolle Setlementin henkilökunta sitoutuu salassapitoon allekirjoittaessaan työsopimuksen. Harjoittelujaksoja, työkokeiluja ja oppisopimusopintoja suorittavat henkilöt allekirjoittavat erillisen salassapitosopimuksen. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (6221/1999), oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)).

 

4.  Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisellä opiskelijahuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Vuolteen opistossa opiskeluhuollon vastuullinen toteuttaja on opiskelijahuoltoryhmä.

4.1. Turvallisen oppimisympäristön edistäminen

Turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Opiskelijoilla on oikeus turvalliseen oppimis- ja opiskeluympäristöön. Opetusympäristöt sekä työvälineet, koneet ja laitteet ovat rakenteellisesti ja toiminnallisesti turvallisia. Opetushenkilöstö huolehtii opiskelijoiden perehdyttämisestä turvallisuusasioihin.

4.1.1. Opiskelijan suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Väkivallan, kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän estäminen on osa turvallista oppimisympäristöä. Vuolteen opiston toimintaperiaatteena on turvata opiskelijoiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä työote edistävät turvallisuuden toteutumista. Opistossa on laadittu toimintaohjeet (järjestyssäännöt), jotka edistävät yleistä viihtyisyyttä, turvallisuutta ja parantavat yhteishenkeä sekä työskentelyilmapiiriä. Ohjeet käydään läpi opiskelijoiden kanssa lukuvuoden alussa ja niihin palataan tarvittaessa. Koulutusten välisellä yhteistyöllä, yhteistyöluokkatoiminnalla ja koko opiston tapahtumilla pyritään lisäämään luontevaa kanssakäymistä ja ymmärrystä toisia kohtaan. Oppilaitoksen koko henkilökunnalla on velvollisuus puuttua epäasialliseen tai häiritsevään käyttäytymiseen. Noudatamme ”koko koulu kasvattaa” – toimintaperiaatetta. Opistossa on käytössä Opiskelijaan kohdistuvan uhka- tai väkivaltatilanteen ilmoitus -kaavake, johon opiskelija tai hänen nimeämänsä Vuolle Setlementin työntekijä kirjaavat tapahtuneen uhka- tai väkivaltatilanteen. Ilmoitus toimitetaan koulutusalapäällikölle, joka vastaa tiedon käsittelystä ja eteenpäin toimittamisesta.  Sen pohjalta tilanne käsitellään ryhmänohjaajan (opettaja), opiskelijapalveluvastaavan ja opiskelijan määrittämällä kokoonpanolla. Vuolle Setlementin hyvinvointi- ja yhteisötyön alaisuudessa toimivat hankkeet ja vakiintuneet toiminnot (mm. Riita- ja rikosasioiden sovittelu, rikosuhripäivystys, Via Vis -väkivaltatyö, Radinet-hanke, Tyttöjen ja Poikien talot ja Monikulttuurinen Ystävyystalo) tarjoavat ennaltaehkäisevän, korjaavan ja moniammatillisen asiantuntijaverkoston erilaisiin tilanteisiin.

 • ks. Vuolle-opiston toimintaohjeet

4.1.2. Toiminta kriisitilanteissa

Kriisitilanteisiin varautuminen ja niiden ennakointi lisäävät turvallisuudentunnetta. Vuolle Setlementissä on laadittu kriisisuunnitelma, joka on osa Vuolteen opiston turvallisuusohjeistusta. Opiston henkilöstöllä on velvollisuus ohjata opiskelijoita kriisisuunnitelman pohjalta.

Lukukauden alussa jokaisen opiskeluryhmän ryhmänohjaaja järjestää koulukiinteistössä turvallisuuskävelyt/turvallisuusinfon, joissa käydään läpi poistumistiet, kokoontumispaikka onnettomuuden seuratessa, ensiaputarvikkeiden ja alkusammutuskaluston sijainti. Jokaisessa luokkatilassa on kirjalliset ja kuvitetut toimintaohjeet kriisitilanteen varalle.

Kriisitiedottamiseen ja turvallisuuteen liittyen ryhmänohjaaja päivittää opiskelijoiden yhteystietoja pitkin lukuvuotta. Opiskelijan vastuulla on huolehtia, että opiston käytettävissä on hänen ajantasaiset yhteystietonsa.

Vuolle Setlementin turvatiimi kokoontuu aina lukukauden alussa sekä erityistilanteiden yhteydessä. Tiimin koollekutsujana toimii toimisto- ja henkilöstöpalveluvastaava ja jäseninä ovat kiinteistöpalveluvastaava, koulutusjohtaja, opiskelijapalveluvastaava ja tukiasumisyksikön asuntolavastaava.

Vuolle Setlementin hyvinvointi- ja yhteisötyön alaisuudessa toimivat hankkeet ja vakiintuneet toiminnot (mm. Riita- ja rikosasioiden sovittelu, rikosuhripäivystys, Via vis -väkivaltatyö, Radinet-hanke, Tyttöjen ja Poikien talot ja Monikulttuurinen Ystävyystalo) tarjoavat moniammatillisen asiantuntijaverkoston kriisitilanteisiin.

 • ks. Vuolle Setlementin kriisisuunnitelma

4.1.3. Koulumatkat ja koulutukseen liittyvät matkat

Vuolteen opiston opiskelijat on vakuutettu opiskeluun kuuluvien retkien, vierailukäyntien ja työelämäjaksojen ajan. Koulutusalapäällikkö laatii opiskeluun liittyviin retkiin aina turvallisuusasiakirjan, jossa arvioidaan mahdolliset riskitekijät ja kirjataan vastuuhenkilöt. Retkelle lähtiessä opiskelijoita tiedotetaan retken vastuuhenkilöstä ja ensiapulaukun sijainnista ja heille annetaan tarvittavat yhteystiedot tapaturmien varalle.

4.1.4. Esteetön oppimisympäristö ja tapaturmien ehkäisy

Oppimisympäristön esteettömyydestä huolehditaan noudattamalla oppilaitoksen turvallisuus- ja pelastussuunnitelman toimintaohjeita ja määräyksiä. Ilmoitukset läheltä piti – tilanteesta ja tapaturmista tulee toimittaa kirjallisella lomakkeella työsuojeluvaltuutetulle. Ilmoituksista koostettu raportti toimitetaan Vuolle Setlementin työyhteisötoimikunnalle. Mikäli asia edellyttää kiinteistössä tehtäviä toimenpiteitä, tulee raportin tiedot toimittaa nimettömänä kiinteistöpalveluvastaavalle tai toiminnanjohtajalle.

4.2. Opiskelijahyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointi koostuu erilaisista osatekijöistä kuten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Fyysinen hyvinvointi koostuu riittävästä levosta, monipuolisesta ravinnosta ja liikunnasta. Psyykkiseen hyvinvointiin kuuluu kokemus turvallisuudesta ja luottamuksesta ja opiskelijan näkemys omasta itsestään. Sosiaalinen hyvinvointi pitää sisällään yksilön sosiaalisen verkoston.

Opisto järjestää lukuvuosittain terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemapäiviä ja tapahtumia, joiden tehtävänä on antaa tietoa mm. terveellisestä ravitsemuksesta, päihteettömyydestä, harrastusmahdollisuuksista sekä unen ja liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille. Toimintapäivien, lukukausijuhlien ja opiston järjestämien retkien tarkoituksena on myös sosiaalisten suhteiden edistäminen, opiskelijoiden ryhmäytyminen ja me-hengen vahvistaminen.

Opistossa toteutetaan yhteistyöluokkatoimintaa, jossa mahdollistetaan eri koulutuksissa olevien opiskelijoiden kohtaaminen ja vertaisoppiminen. Opiskelupäivien aikana tapahtuva toiminta on opiskelijoiden itsensä suunnittelemaa ja toteuttamaa mm. eri kieliin ja kulttuureihin tutustumista.

Vuolteen opisto on savuton oppilaitos. Opiskelijoita kannustetaan päihteettömyyteen ja savuttomuuteen. Koulun alueella tupakan ja muiden tupakkavalmisteiden käyttö on kielletty. Savuttomuus koskee kaikkia Vuolle Setlementissä työskenteleviä, opiskelevia ja vierailevia henkilöitä. Oppilaitoksen savuttomuutta säätelee tupakkalaki (Tupakkalaki 12§). Päihteisiin liittyvien symbolien julkinen käyttö on kielletty koulupäivien aikana.

 4.2.1. Opiskelijaruokailun järjestäminen

Perusopetuksen opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan lounaaseen, ja joihinkin vapaan sivistystyön koulutuksiin sisältyy ruokailu. Mikäli ruokailu ei sisälly koulutukseen, on opiskelijan mahdollista ruokailla opiskelijahintaan Vuolteen opiston määrittämässä ruokalassa.  Ruokailu luo omalta osaltaan edellytykset opiskelijan hyvinvoinnille, terveydelle ja työteholle. Ruokailutilanne on osa koulun opetustoimintaa, ja se tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisten kontaktien solmimiseen ja suomalaiseen ruokakulttuuriin tutustumiseen. Ruokalistassa on huomioitu allergiat, uskonnolliset ja eettiset vakaumukset. Lukuvuonna 2018 – 2019 Vuolteen opistolla on sopimus ruoan toimittamisesta ja ruokailun järjestämisestä OSAO:n kanssa.

4.2.2. Asuntolatoiminta

Majoitusta tarvitsevilla kansanopiston opiskelijoilla on mahdollisuus asumiseen opiston hallinnoimissa soluasunnoissa. Asuminen on maksutonta perusopetuksen opiskelijoille, ja muihin koulutuksiin osallistuvat opiskelijat maksavat asumisestaan vuokraa. Mikäli asuja kuuluu Vuolle Setlementti ry:n tuetun asumisen palvelun piiriin, hän saa kokonaisvaltaista ohjausta asumiseen ja arjen taitoihin. Lisäksi hänelle pyritään löytämään mielekästä tekemistä ja harrastustoimintaa vapaa-ajalle. Asuntolaohjaajat toimivat opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena. Asuntolatoiminnan turvallisuutta ja hyvinvointia tukevat lisäksi asuntolan omat järjestyssäännöt.

4.2.3. KELA:n tuet opiskelijoille

Kotoutumistuki ja peruspäiväraha ovat yleisimmät opiskelun tukimuodot maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla. Opiskelijoilla on myös tietyin edellytyksin mahdollista opiskella työttömyysetuudella, jolloin rahoittajana toimii KELA tai työttömyyskassa, tai hakea Kelan myöntämää opintotukea opintojen rahoitukseen.  Lisätietoa tukiasioista: www.kela.fi.

 

5.  Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja, monialaista opiskeluhuoltoa ja sosiaalipalveluja. Yksilökohtaisen opiskelijahuollon tavoitteena on seurata ja edistää opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeää on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy.

Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien, koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien, kuten kiusaamisen, ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Jokaisella opiston työntekijällä on velvollisuus ohjata ja tukea opiskelijoita oman perustehtävänsä mukaisesti. Mikäli työntekijällä herää huoli yksittäisen opiskelijan tilanteesta, tulee hänen viipymättä ottaa asia puheeksi opiskelijan kanssa ja tarvittaessa ohjata opiskelija opiskeluhuollon palveluiden piiriin.

Opiskelijoiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä opiskelijahuollon toimenpiteissä, että koulun arjessa. Yksilökohtainen opiskelijahuolto perustuu aina opiskelijan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan/edustajan suostumukseen. Monialainen opiskelijakohtainen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti. Oppilaitoksessa tehdään yhteistyötä alaikäisten opiskelijoiden huoltajien/edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Opiskelijalla on subjektiivinen oikeus oppilashuoltoon.

5.1. Ryhmänohjaaja ja aineenopettajat

Jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty ryhmänohjaaja (vastuuopettaja), joka seuraa ja arvioi opiskelijoiden opintojen etenemistä. Hän on opiskelijoiden ensisijainen tuen tarjoaja ja palveluihin ohjaaja. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka toimii opiskelijoiden opintojen tukena. Kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ajantasaiset kotoutumissuunnitelmat huomioidaan kotouttamislain (laki kotouttamisen edistämisestä (1386/2010)) vaatimuksen mukaisesti henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa ja täydennettäessä. Suunnitelman toteutumista seurataan, ja sen sisältöä päivitetään opintojen ajan. Ryhmänohjaaja käy opiskelijoiden kanssa yksilöllisiä ohjauskeskusteluja ja tarvittaessa kasvatuskeskusteluja. Tarvittaessa hän käynnistää yhdessä opiskelijan kanssa yksilökohtaisen opiskeluhuollon. Keskeisellä sijalla opiskelijan tukemisessa ovat ryhmänohjaajien ja opiskelijoiden väliset luottamukselliset suhteet. Opiskelun yleisestä tuesta vastaa ainekohtaisesti aineenopettajat. Opiskelijoille järjestetään tarvittaessa tukiopetusta tai pienryhmäopetusta.

5.2. Koulunkäynninohjaaja

Opistolla työskentelee tarvittava määrä koulunkäynninohjaajia lukuvuodessa. Koulunkäynninohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa jaetun asiantuntemuksen periaatteen mukaisesti. Koulunkäynninohjaajat toimivat kulttuuritaustaltaan erilaisten opiskelijoiden oppimisen ohjaajina ja toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukijoina. Työn tavoitteena on hyvinvoiva nuori tai aikuinen, joka voi kehittyä ja oppia omien yksilöllisten tavoitteidensa mukaisesti. Koulunkäynninohjaajan työnkuva opistossa on moninainen. Hän toimii ohjaajana luokkatilanteissa, eriyttää opetusta pienryhmissä ja auttaa tarvittaessa opiskelijoita arjen- ja elämänhallintataidoissa.

5.3. Opiskelijapalveluvastaava

Opistossa työskentelee opiskelijapalveluvastaava, jonka tehtävänä on yhteydenpito viranomaistahoihin opiskelija-asioissa. Opiskelijapalveluvastaava tarjoaa opiskelijoille psyykkistä tukea koulunkäyntiin ja arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Hänen toimenkuvaansa kuuluu opiskelua häiritsevien ja estävien tekijöiden ennaltaehkäiseminen, selvittäminen ja palveluohjaus. Opiskelijapalveluvastaava toimii yhteistyössä opetushenkilöstön ja opiskelija-asuntolan ohjaajien kanssa. Opiskelijapalveluvastaavan tehtäviin kuuluu tiivis yhteistyö mm. TE-toimiston ja maahanmuuttajapalvelujen eri toimijoiden kanssa. Tarvittaessa hän on yhdessä opiskelijan kanssa yhteydessä psykologiin, kuraattoriin tai Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluihin. Opiskelijapalveluvastaava seuraa opiskelijoiden opintososiaalisten etuuksien toteutumista ja tekee tarvittavat kirjaukset sähköisiin järjestelmiin etuuksiin vaikuttavista seikoista.

5.4. Koulutusalapäälliköt ja koulutusjohtaja

Vuolteen opiston koulutusalapäälliköt toimivat ryhmänohjaajien esimiehinä ja tukena sekä vastaavat yhdessä opiskelijapalveluvastaavan ja opetushenkilöstön kanssa varhaisesta puuttumisesta opiskelussa ilmeneviin haasteisiin, kiusaamistilanteisiin, väkivaltaan tai sen uhkaan ja häiriökäyttäytymiseen. Heidän tehtävänkuvaansa kuuluvat kasvatuskeskustelut yhdessä ryhmänohjaajan ja/tai opiskelupalveluvastaavan ja muiden asianosaisten kanssa. Koulutusalapäälliköt antavat kirjalliset varoitukset ja koulutusjohtaja allekirjoittaa erialisista syistä johtuvat erottamiset ja eroamiset.

5.5. Terveydenhuolto-, psykologi-, ja kuraattoripalvelut

Opiskelijoiden tukena ovat opiskeluterveydenhuolto-, kuraattori- ja psykologipalvelut. Lukuvuoden alussa opiskelijoille kerrotaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä tiedotetaan palveluista. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta terveystarkastukseen, jonka pohjalta arvioidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä ja tukimuotoja (psyykkinen ja fyysinen tuki). Sairaanhoito toteutetaan opiskelijan oman alueen hyvinvointikeskuksessa.

Aikuisten perusopetuksessa opiskelevien kotoutumisajan sisällä olevien maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut. Kotoutumisajan ulkopuolella oleville aikuisten perusopetuksen opiskelijoille kuuluu opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Sairaanhoito tapahtuu opiskelijan oman alueen hyvinvointikeskuksessa. Turvapaikanhakijan terveydenhuoltopalveluista vastaa se vastaanottoyksikkö, jonka kirjoilla henkilö on.  Kaikille aikuisten perusopetuksen opiskelijoille kuuluu myös Oulun kaupungin koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut.

Muille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnatuissa koulutuksissa kotoutumisajan sisällä olevien maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut.

5.6. Monialainen asiantuntijaryhmä

Mikäli opiskelijasta herää toistuva huoli, käynnistää opiskelijapalveluvastaava monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamisen. Ryhmä kootaan yhdessä opiskelijan ja hänen huoltajansa/edustajansa kanssa. Opiskelijan yksilöidyllä suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua oppilaitoksen edustaja, tarvittavia opiskeluhuollon piiriin kuuluvia tahoja tai opiskelijan läheisiä ja opiskelijan niin toivoessa tulkki. Monialainen asiantuntijaryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön, joka laatii kokoontumisesta salassa pidettävän opiskelijahuoltokertomuksen. Siihen kirjataan sovittu opiskeluhuollon toteuttaminen ja seuranta. Monialainen asiantuntijaryhmä on aina erikseen koottava ryhmä, jolla on alku ja loppu.

5.7. Opiskelijahuoltokertomus

Opiskeluhuoltokertomus laaditaan Wilma-järjestelmässä olevaa lomakepohjaa täydentämällä jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan yksittäisen opiskelijan:

1) nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot

2) asian aihe ja vireillepanija

3) opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet

4) tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot

5) toteutetut toimenpiteet

6) kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa

 1. opiskeluhuollon rekisteri

5.8. Opiskelijan edustajan ja viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö

Vuolteen opiston opiskelijat ovat pääsääntöisesti täysi-ikäisiä. Ala-ikäiset opiskelijat ovat pääosin maahanmuuttajataustaisia yksin maahan saapuneita, jolloin yhteistyötä tehdään heidän edustajiensa kanssa. Yhteistyö on luonteeltaan joko ennaltaehkäisevää tai tilanteisiin reagoivaa, korjaavaa yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään säännöllisesti viranomaisten, kuten maahanmuuttajapalveluiden, Te-toimiston ja sosiaalistoimiston kanssa. Opettajat kirjaavat Wilmaan opiskelijoiden opintojen etenemisen (suoritetut kurssit ja arvosanat) ja opiskelijapalveluvastaava opintojen etenemiseen vaikuttavat muutokset (eroamiset, keskeytykset ym.)

5.9. Vuolle Setlementin hyvinvointi- ja yhteisötyöpalvelut

Vuolle Setlementin hyvinvointi- ja yhteisötyön palvelut ovat myös yksittäisten opiskelijoiden tukena. Palvelut tarjoavat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tukea opiskelijan elämän eri tilanteisiin.

5.9.1. Tyttöjen ja Poikien talo

Oulun Tyttöjen Talo on sukupuolisensitiivisen tyttö- ja naistyön toteuttaja. Talon toiminta on tarkoitettu erityisesti 12–28-vuotiaille tytöille, nuorille naisille sekä alle 21-vuotiaille odottaville tai synnyttäneille nuorille äideille. Toiminnan tavoitteena on tukea tyttöjen naiseksi kasvamista vahvistamalla omien voimavarojen etsimistä, niiden löytämistä ja käyttämistä oman elämänhallinnan tueksi. Poikien Talo tekee poika- ja miestyötä sukupuolisensitiivisellä työotteella eri toimintaympäristöissä. Poikien Talo on syrjintä- ja kiusaamisvapaa alue 12–28–vuotiaille pojille ja nuorille miehille. Kaikki kohdataan yhdenvertaisina yksilölliset vahvuudet huomioiden.

Opisto tekee tiivistä yhteistyötä Tyttöjen ja Poikien talon kanssa, kuten järjestämällä tapahtumia yhdessä (esim. seksuaalikasvatustapahtuma).

5.9.2. Ystävyystalo

Ystävyystalo on monikulttuurisen tekemisen ja toiminnan paikka. Se sijaitsee samassa talossa Vuolle opiston kanssa. Toiminnoissa on mukana niin kantaväestöä kuin eri kulttuureista Suomeen tulleita maahanmuuttajia. Ystävyystalossa arvostetaan erilaisia ihmisiä ja luodaan jatkuvasti uusia, yhteisiä toimintamuotoja kuten kerhoja, opintopiirejä, järjestetään juhlia, retkiä ja leirejä. Monikulttuurinen toiminta toteuttaa paljon myös suomen kielen kursseja ja avoimia ryhmiä. Ystävyystalossa pyritään siihen, että ihmiset löytävät ystäviä toisistaan ja mielekästä tekemistä.

5.9.3. Rikosuhripäivystys (RIKU)

Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Toimintamuotoja ovat tukihenkilötoiminta, valtakunnallinen auttava puhelin, juristin puhelinneuvonta, todistajan tuki, verkkopalvelu Rikunet ja etsivä työ. Näissä palveluissa asiakasta auttavat tehtäväänsä koulutetut, ammatillisesti ohjatut vapaaehtoistyöntekijät. Opiskelijoita on ohjattu tarvittaessa RIKUN toimintaan.

5.9.4. VIA VIS Väkivaltatyö

Via Vis tarjoaa yksilöllistä tukea väkivaltaa käyttäneille 18–39 -vuotiaille naisille ja miehille haluamansa elämänmuutoksen toteuttamisessa. Via Vis -työskentely on asiakkaalle maksutonta. Via Vis työskentelee vakaviin, kodin ulkopuolisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneiden sekä vakavasti väkivallalla oireilevien nuorten aikuisten kanssa, jotta heidän väkivaltainen käyttäytyminen vähenisi tai loppuisi kokonaan. Työskentelyn tarkoituksena on saada vaikeasti tavoitettavat ja heikosti motivoituneet asiakkaat hoidollisen työn piiriin. Kun väkivalta ja rikoskierre loppuvat, paranee sekä asiakkaan oma että hänen läheistensä elämänlaatu sekä yhteisöjen turvallisuus lisääntyy.

5.9.5. Sovittelu

Vuolle Setlementti ry tuottaa lakisääteistä ja maksutonta rikosten ja riita-asioiden sovittelupalvelua Pohjois-Suomen alueella. Rikos ja riita-asioiden sovittelu perustuu rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annettuun lakiin (1015/2005, Sovittelulaki). Sovittelu tarjoaa osapuolille mahdollisuuden toistensa kohtaamiseen ja rikoksesta tai riidasta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen.

5.9.6. Radinet hanke

RADINET-hankkeessa kehitetään järjestöpohjainen, valtakunnallinen Exit-toimintamalli radikalisoituneille henkilöille, jotka haluavat irtaantua väkivaltaisesta ääriajattelusta ja -toiminnasta. Toimintamalli on suunnattu henkilöille, jotka ovat radikalisoituneet tai vaarassa radikalisoitua siten, että se voisi johtaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen. RADINET-hankkeen avulla kehitettävä asiakastoimintamalli tulee olemaan eurooppalaisten suositusten ja hyvien käytäntöjen mukainen niin sanottu Exit-malli. Radinet on osa Euroopan komission ylläpitämää Radicalisation Awareness Networkin Exit-työryhmää.

 

6.  Koulutuksen keskeytymistä ehkäisevät toimenpiteet

Ennaltaehkäisevä opiskeluhuolto tähtää siihen, että kaikilla opiskelijoilla olisi hyvä, turvallinen ja motivoiva opiskeluympäristö. Oppimisen haasteista ei saisi tulla ylitsepääsemättömiä. Sitä varten opistossa huolehditaan koulunkäynninohjauksesta ja yleisestä tuesta. Hyvällä tuella ja ilmapiirillä tavoitellaan aktiivista osallistumista opiskeluun ja pyritään vähentämään poissaoloja.

6.1. Poissaolojen seuranta ja ennaltaehkäisy

Opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty opiskelusta vapautusta tai hyväksilukua. Lukuvuoden alussa opiskelijoille kerrotaan opiston käytännöt aktiivisen osallistumisen, poissaolojen ja järjestyssääntöjen suhteen. Jokaiselle opiskelijalle jaetaan Opiskelijan opas ja sitä opiskellaan yhdessä. Poissaoloja ennaltaehkäistään opiskelijahuollollisten toimenpiteiden avulla pitämällä huolta yhteisöllisestä hyvinvoinnista, opiskelumotivaatiosta, opiskelujen ohjauksesta ja opiskelun tuesta.

Ryhmänohjaaja voi aina tarvittaessa vaatia poissaolotodistuksen. Toistuvista luvattomista/ilmoittamattomista poissaolopäivistä seuraa Vuolteen opiston järjestyssääntöjen mukainen seuraamus.

6.2. Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa hänen opinnoissaan niin, että hän kykenee suoriutumaan opinnoistaan määräajassa. Tavoitteena on myös hyvinvoiva opiskelija ja opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen. Erityisesti huomioidaan opiskelu- ja oppimisvaikeudet ja tarjotaan tukea elämänhallintaan. Vuolteen opistossa opinto-ohjausta antaa ryhmänohjaaja ja tarvittaessa opiskelijapalveluvastaava.

 

7.  Kurinpito ja opiskeluoikeus

Kurinpidollisten toimenpiteiden tarkoituksena on turvata ja edistää yhteistä hyvinvointia sekä kasvattaa yhteiskunnan ja työelämän pelisääntöihin. Vuolteen opiston opiskelijoiden toimintaa ohjaavien järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa ohjauksellisia ja kurinpidollisia toimia. Sääntörikkomusten ollessa toistuvia tai vakavia käytäntönä on 1. ohjauskeskustelu, 2. suullinen varoitus, 3. kirjallinen varoitus, 4. (määräaikainen) erottaminen

 • ks. Vuolle opiston järjestyssäännöt

7.1. Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan perua

 1. määräaikaisesti vakavan häiriökäyttäytymisen vuoksi, jossa hän toistuvasti tai vakavasti uhkaa toisen henkilön turvallisuutta tai terveyttä tai
 2. jos opiskelija on salannut koulutukseen hakeutumisvaiheessa tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi tai
 3. jos opintoihin kuuluu alaikäisten kanssa työskentelyä työssäoppimisessa ja opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889, luvut 17,18,19,20, 21,31,50) ja rikosrekisterilain (77071993) 6§:n 3 momentin mukaan tai
 4. jatkuvien selvittämättömien poissaolojen ja/tai opintojen laiminlyönnin vuoksi (muut, kuin Te-toimiston asiakkaat), Te-toimiston asiakkaiden kohdalla selittämättömistä poissaoloista ilmoitetaan rahoittavaan Te-toimistoon, mikä tekee päätöksen opintojen rahoituksesta, mikäli opiskelija saa kirjallisen varoituksen opistolta.

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista opiskeluhuolto yhdessä opiskelijan kanssa selvittää mahdollisuuksia hakea muuhun koulutukseen tai tukipalveluihin.

7.2. Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskeluoikeus palautuu, kun määräaikaisen erottamisen aika on päättynyt. Opiskelijaa tuetaan opiskeluhuollollisin toimenpitein palaamaan opintojen pariin.

7.3. Etsivä nuorisotyö

Mikäli nuori alle 29-vuotias opiskelija keskeyttää koulutuksen ilman että hänellä on välittömästi jatkuvaa suunnitelmaa muualle, opistolta otetaan yhteys etsivään nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, joka tukee keskeyttäneitä tai oppilaitoksesta erotettuja alle 29-vuotiaita opiskelijoita jotka eivät siirry toiseen koulutukseen, työelämään tai ohjaukseen.  Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

 

8.  Lastensuojelu

Vuolteen opiston palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta (alle 18 v), jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.