fbpx

Kunniakäsitykset – ennaltaehkäisevän väkivaltatyön pilottihanke


Kunniakäsityksiä ja kunniaan liittyvää väkivaltaa Oulun alueella selvittävä hanke toteutettiin vuosina 2019-2020 Vuolle Setlementti ry:n Ystävyyskeskuksessa ja sen rahoittajana toimi Rikoksentorjuntaneuvosto.

Hankkeella lisättiin erilaisten kunniakäsitysten tunnistamista ja sisällöllistä tiedostamista sekä selvitettiin kunniaan liittyvän väkivallan laajuutta ja ilmenemismuotoja Oulun alueella. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin aihealueen kanssa työskentelevien ammattilaisten olemassa olevaa tietoa ilmiöstä ja selvitettiin, minkälaista (lisä)tietoa ja koulutusta aiheesta tarvitaan.

Hankkeessa tuotettiin myös tarvelähtöisesti ideoita erilaisten työmuotojen kehittämiseen ja kehitettiin koulutus asiakas- ja ohjaustyötä tekeville, jotta heillä olisi keinoja tunnistaa ja rohkeutta puuttua mahdolliseen kunniaan liittyvään väkivaltaan jo ennaltaehkäisevästi. Puheeksiottamista käytettiin koko hankkeen ajan keinona haastavan aihealueen sisälle pääsemiseksi ja selvitystyön mahdollistamiseksi.

Hankkeen toiminnot

 • Selvitettiin valtakunnallisia, jo olemassa olevia hankkeita ja toimintoja aihealueeseen liittyen
 • Koottiin kohderyhmän kanssa työskentelevistä tahoista koostuva verkosto kunniakäsitysten ja kunniaan liittyvän väkivallan selvittämiseksi Oulun alueella.
 • Toteutettiin Webropol-kysely ammattilaisille selvittämään Ilmiön tunnettuutta, kohderyhmää ja laajuutta sekä aihealueeseen liittyviä koulutus- ja ohjaustarpeita Oulun alueella. Kyselyyn vastasi 74 henkilöä, joista suurin osa oli kunta-alan sosiaali- ja terveysalan toimijoita asiakas-, ohjaus- tai hoivatyössä.
 • Toteutettiin aihealueeseen kytkeytyviä dialogisia keskusteluryhmiä Vuolteen toiminnoissa olevia monikulttuurisia ryhmiä hyödyntäen. Ryhmissä selvitettiin puheeksiottamalla, miten kunniakäsitykset ja kunniaan liittyvä väkivalta näyttäytyvät eri kulttuuriyhteisöissä. Ohjaustilanteissa kehitettiin myös kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisten ohjaustyömuotojen menetelmiä.
 • Avattiin kulttuurista moninaisuutta ja sen jatkuvaa muutosta tekemällä yksittäisiä haastatteluja Suomen romaneihin ja vanhoillislestadiolaisiin liittyen.
 • Toteutettiin koulutusta ja tuotettiin koulutusmateriaalia kunniakäsitysten ja kunniaan liittyvän väkivallan kanssa työskenteleviä varten.
 • Luotiin pohjaa ennaltaehkäisevän, matalan kynnyksen auttamismallin kehittämiseen henkilöille, jotka ovat vaarassa ajautua kunniaan liittyvän väkivallan uhreiksi tai tekemään kunniaväkivaltaa.
 • Tehtiin kirjallinen selvitys jaettavaksi yhteistyötahoille, johon koottiin hankkeen selvitystyön tulokset.

 Kartoituksen keskeiset tulokset

 • Webropol-kyselyyn vastanneista kunniakäsitykset ja kunniaan liittyvä väkivalta yhdistettiin pääosin maahanmuuttajiin ja islaminuskoon, jonkin verran myös Suomen romaneihin ja vanhoillislestadiolaisiin. Yleisellä tasolla ilmiö nähtiin patriarkaalisiin kulttuureihin ja yhteisöihin kuuluvaksi. Kunniaväkivallan pääasiallisina uhreina pidettiin naisia ja tyttöjä, vaikka myös pojat ja miehet kärsivät haitallisista kunniakäsityksistä. Kunniaan liittyvän väkivallan uhreja oli kohdattu eniten neuvonta- ja ohjaustyössä.
 • Oulun alueelta puuttuu selkeä, tunnistettavissa oleva matalan kynnyksen palvelu, jossa mahdollisia kunniaan liittyviä konfliktitilanteita purettaisiin ennaltaehkäisevästi, ennen kuin tilanteet kärjistyvät kunniaan liittyväksi väkivallaksi.
 • Oulun alueella on tarvetta aihealueen kanssa työskentelevien ammattilaisten koulutukselle kunniakäsityksiin ja kunniaan liittyvään väkivaltaan liittyen.

Lisätietoja: Anna Björnfot, 044 706 1618, hankeasiantuntija