fbpx

Julkaisut ja tutkimukset


Via Vis:n asiakastyöstä tehdään seurantaa, tutkimusta ja julkaisuja.

Lisäksi Via Vis tekee tiivistä yhteistyötä tutkijoiden kanssa, joiden tutkimuksen kohteena ovat rikostaustaiset henkilöt ja väkivaltainen käyttäytyminen. Myös opiskelijat tuottavat kirjallista materiaalia mm. opinnäytetöiden muodossa.

Valvotussa koevapaudessa ja yhdyskuntapalvelussa olleiden asiakkaiden ja Via Vis –väkivaltatyön
työntekijöiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia Via Vis -väkivaltatyöstä
, Elsilä Ulla.

Työhyvinvointi ja motivaatio järjestöpohjaisessa väkivaltatyössäMyllyniemi, Piitu ja Uusi-Hallila, Fanni

Asiakasvaikuttavuusanalyysi 2014:
Parkkila Helena Via Vis hankkeen vaikuttavuusanalyysi

Artikkeli 2014:
Kaarlejärvi Kati: Via vis -katuväkivaltatyö teoksessa Järjestöjen monet roolit kriminaalityössä

Tutkimus yhteistyökumppaneiden näkökulmasta 2014:
Karttunen Mari Kodin ulkopuolinen väkivalta ja siinä tehtävä työ Oulun seudulla

”Minun väkivallaton elämäni” Valokuvausprojekti Via Vis:n asiakkaiden kanssa
Räinä, Salla, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2015

Karttunen, Mari. Etnografinen tutkimus moniammatillisesta ohjausryhmästä Via Vis –Väkivaltatyön hankkeessa


Pikku-Syötteen koulutus 26.-27.11.2015

Heikkonen Timo – Jenginuorihanke