Näkymättömät


NÄKYMÄTTÖMÄT- kampanjalla nuorten kokema yksinäisyys näkyväksi

Tervetuloa seuraamaan Vuolteen Poikien ja Tyttöjen Talojen yhteistyössä toteuttamaa NÄKYMÄTTÖMÄT-kampanjaa,
joka käsittelee nuorten yksinäisyyttä
.

Oululaisten nuorten vanhemmille suunnatun kampanjan ajatuksena on tuoda esiin nuorten kokemaa yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta. Tulemme jakamaan tällä kampanjasivulla joka perjantai yksinäisyyttä käsittelevän Podcast-haastattelun.  Yhteensä kuudessa podcastissä haastattelemme sekä asiantuntijoita että Talojen nuoria ja kuulemme heidän kokemuksiaan yksinäisyydestä sekä tarinoita yksinäisen elämänvaiheen tai tilanteen helpottumisesta. Keräämme sivustolle myös aihetta käsitteleviä asiantuntija-artikkeleita, tilastotietoja sekä nuorten tuottamia sanataiteellisia tekstejä.

Tavoitteena välittää vanhemmille uutta tietoa yksinäisyydestä

Näkymättömät-kampanjan tavoitteena on tarjota uutta tietoa ja näkökulmia yksinäisyydestä sekä antaa työkaluja, joilla yksinäisten lasten ja nuorten vanhemmat voisivat ymmärtää lapsen tilannetta ja perspektiiviä. Ehdotamme tapoja, joilla vanhemmat voisivat alkaa luoda yhteyttä nuoreen, hellävaraisesti puuttua tilanteeseen ja parantaa sitä yhdessä nuoren kanssa. Näkymättömät-kampanjan loppupuolella, tiistaina 26.3. kello 17.30 – 19.00, Oulun Tyttöjen Talolla järjestetään vanhempien vertaistapaaminen. Tapaaminen on maksuton ja siihen ovat tervetulleita kaikki vanhemmat, jotka haluavat keskustella yksinäisyyteen liittyvistä ajatuksista ja tunteista luottavaisessa ja turvallisessa ympäristössä.

”Tavoitteenamme on tehdä lasten ja nuorten kokemaa yksinäisyyden tunnetta näkyvämmäksi sekä herättää vanhempien kanssa keskustelua tämän tärkeän aiheen ympärillä,” Tyttöjen Talon johtaja Maarit Saarnivala toteaa.

Näkymättömät-kampanja toteutetaan Oulun kaupungin KAAOS-hankkeen rahoituksella. Tyttöjen ja Poikien Talo ovat Vuolle Setlementin hallinnoimia järjestötoimijoita, joissa tehdään erityistason nuorisotyötä.


Pysy kuulolla ja seuraile kampanjasivuamme!

  

Näkymättömien viimeisessä jaksossa keskustellaan eri tavoista tukea yksinäistä nuorta. Lisäksi pohditaan yhteiskunnan roolia ja vastuuta yksinäisyyden hoitamisessa. Mukana ovat sarjassa aiemmin vierailleet tutkijat Anna Reetta Rönkä ja Niina Junttila.

Toimitus:
Johanna Laurila,
Anna Itkonen,
Matti Rissanen.


 

Näkymättömien viidennessä jaksossa puhutaan
verkko- ja videopelaamisesta, peliriippuvuudesta
sekä pelaamisen kautta syntyneistä ystävyyssuhteista.
Haastatteluvieraana on Pelastakaa Lapset ry:n
Matias Kavalus.

Toimitus:
Johanna Laurila,
Anna Itkonen,
Matti Rissanen.


 

Näkymättömien neljännessä jaksossa puhutaan yksinäisyyden kokemuksen juurtumisesta osaksi minäkuvaa. Millä keinoin negatiivista minäkäsitystä voi muuttaa positiiviseksi? Mukana keskustelemassa Oulun Tyttöjen Talon työntekijät. 

Toimitus:
Johanna Laurila,
Anna Itkonen,
Matti Rissanen


 

Näkymättömien kolmannessa jaksossa aiheena on ulkopuolisuuden kokemus. Miltä se tuntuu ja mikä sitä aiheuttaa? Haastatteluvieraana on kasvatuspsykologian apulaisprofessori Niina Junttila.

Toimitus:
Johanna Laurila,
Anna Itkonen,
Matti Rissanen

 


 

Näkymättömien toisessa jaksossa aiheena on eskapismi eli todellisuuspako. Haastatteluvieraana on Oulun kaupungilla työskentelevä psykologi Anni Salminen.

Millaisia muotoja sillä on, miksi siihen turvaudutaan ja milloin sen määrä on liiallista?

Toimitus:
Johanna Laurila,
Anna Itkonen,
Matti RissanenNäkymättömien ensimmäisessä jaksossa kuullaan tutkijatohtori Anna Reetta Röngän haastattelu,
jossa pohditaan muun muassa yksinäisyyden syntyyn vaikuttavia sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä.

Mukana on lisäksi nuorten aikuisten kokemuksia yksinäisyyden tunteesta ja siitä, millaisessa elämänvaiheessa yksinäisyyttä on koettu.

Toimitus:
Johanna Laurila,
Anna Itkonen,
Matti Rissanen


Keskustele aiheesta somessa!

Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Facebookiin! Tässä ryhmässä käymme vapaata keskustelua lasten ja nuorten kokemasta yksinäisyydestä. Ryhmän jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon, kun postaamme kampanjasivustollemme uusia aihetta käsitteleviä sisältöjä!

Liity siis mukaan ja pysy kuulolla!

#nakymattomat

pe 1.3.2019:    Ensimmäisessä jaksossa pohdimme yksinäisyyttä ilmiönä yleisellä tasolla.

pe 8.3.2019:    Näkymättömät -sarjan toisessa jaksossa aiheena on eskapismi eli todellisuuspako.

pe 15.3.2019: Näkymättömien kolmannessa jaksossa pureudutaan ulkopuolisuuden kokemukseen ja ulkopuolelle jättämiseen eli ostrakismiin..

pe 22.3.2019: Tässä jaksossa puhumme yksinäisyydestä identiteettinä.

pe 29.3.2019: Verkko- ja videopelaaminen sekä ystävät internetissä – puhetta peliharrastuksesta, peliriippuvuudesta ja siitä, miten ystäviä voi löytää myös internetistä pelien kautta.

pe 5.4.2019:    Päivittyy myöhemmin

Arvonnan säännöt:

  1. Arvonnan järjestäjä 

Vuolle Setlementti ry / Tyttöjen ja Poikien talot
Y-tun­nus: 0195032-3
Osoi­te: Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu

  1. Arvonnan päät­ty­mis­päi­vä sekä osal­lis­tu­mis­kel­poi­suus

Arvontaan voi­vat osal­lis­tua kaik­ki 28.2.2019 mennessä kyselyyn vastanneet 12-29-vuotiaat oululaiset, pois lu­kien Vuolteen ja sen ty­tä­ryh­tiöi­den työn­te­ki­jät, jotka ovat osal­lis­tu­neet kil­pai­lun suun­nit­te­luun, val­mis­te­luun tai to­teu­tuk­seen, sekä näi­den per­heen­jä­se­net. Arvonta suoritetaan 15.3.2019.

Jos arvontaan osal­lis­tu­jaa on syytä epäil­lä vil­pis­tä tai näi­den sään­tö­jen vas­tai­ses­ta osal­lis­tu­mi­ses­ta, on Vuolle Setlementillä oi­keus hy­lä­tä osal­lis­tu­mi­nen.

  1. Voit­ta­jien va­lit­se­mi­nen ja ajan­koh­ta

Arvonnan voit­ta­jat valitaan kaik­kien osal­lis­tu­nei­den kes­ken. Ar­von­ta ta­pah­tuu kyselyn päät­ty­mi­sen jäl­keen, ja ar­von­nan päi­vä­mää­rä il­moi­te­taan ky­sei­sen kyselyn yh­tey­des­sä. Voit­ta­jil­le il­moi­te­taan voi­tos­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Mi­kä­li ar­von­nan voit­ta­jaa ei ta­voi­te­ta vii­kon ku­lues­sa, on Vuolle Setlementillä oi­keus va­li­ta ti­lal­le toi­nen voit­ta­ja.

  1. Pal­kin­not

Ar­von­nan pal­kin­not on mää­ri­tel­ty kyselyn yh­tey­des­sä. Pal­kin­toa ei voi muut­taa ra­hak­si tai muu­hun ta­va­raan tai ta­pah­tu­maan.

  1. Sään­nöt kos­ke­vat kaik­kia osal­lis­tu­jia

Osal­lis­tu­mal­la arvontaan osa­not­ta­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan näitä vi­ral­li­sia sään­tö­jä ja Vuolle Setlementin pää­tök­siä. Vuolle Setlementti pi­dät­tää it­sel­lään oi­keu­den sään­tö­muu­tok­siin. Mi­kä­li täl­lai­sia muu­tok­sia jou­du­taan te­ke­mään, il­moi­te­taan niis­tä näil­lä arvontaa kos­ke­vil­la si­vuil­la.

  1. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly

Vuolle Setlementti kä­sit­te­lee arvontaan osal­lis­tu­vien tie­to­ja ai­noas­taan ar­von­nan to­teut­ta­mi­sek­si sekä pal­kin­non luo­vut­ta­mi­sek­si. Vuolle Setlementti ei luo­vu­ta osal­lis­tu­jien tie­to­ja kol­man­sil­le ta­hoil­le eikä käytä näitä suo­ra­mark­ki­noin­tiin.

  1. Voit­ta­jien ni­mien jul­kai­se­mi­nen

Arvonta on anonyymi, eikä voittajien nimiä tulla julkistamaan missään kanavassa.

  1. Jär­jes­tä­jän ja kil­pai­luun osal­lis­tu­jan vas­tuut

Vuolle Setlementti vas­taa pal­kin­toi­hin liit­ty­väs­tä mah­dol­li­ses­ta ar­pa­jais­ve­ros­ta. Arvontaan osal­lis­tu­jat va­paut­ta­vat Vuolle Setlementin sekä arvonnan mah­dol­li­set muut yh­teis­työ­kump­pa­nit va­hin­gos­ta, joka ai­heu­tuu tai jonka väi­te­tään ai­heu­tu­neen osal­lis­tu­mi­ses­ta tähän arvontaan. Jär­jes­tä­jän vas­tuu osal­lis­tu­jia koh­taan ei voi mis­sään ti­lan­tees­sa ylit­tää näis­sä sään­nöis­sä mai­nit­tu­jen pal­kin­to­jen arvoa tai mää­rää.

Vuolle Setlementti ei vas­taa tie­to­tek­ni­sis­tä syis­tä joh­tu­vis­ta on­gel­mis­ta tai es­teis­tä arvontaan osal­lis­tu­mi­ses­sa tai pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­ses­sa. Voit­ta­jan vel­vol­li­suu­te­na on vas­ta­ta kai­kis­ta muis­ta pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä mah­dol­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta.

Muut ehdot

Osal­lis­tu­mal­la arvontaan osal­lis­tu­ja si­tou­tuu nou­dat­ta­maan näitä sään­tö­jä ja Vuolle Setlementin nii­den no­jal­la te­ke­miä pää­tök­siä.

Arvonnan sään­tö­jen li­säk­si osal­lis­tu­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan siihen mah­dol­li­ses­ti liit­ty­vien, Vuolle Setlementistä riip­pu­mat­to­mien pal­ve­lu­jen, kuten Face­boo­kin, Twit­te­rin, You­Tu­ben tai Ins­ta­gra­min käyt­tö­eh­to­ja.

Vuolle Setlementti pi­dät­tää oi­keu­den tehdä muu­tok­sia ilman eril­lis­tä il­moi­tus­ta arvontaan, sen sään­töi­hin, pal­kin­toi­hin, ajan­koh­taan tai mui­hin kil­pai­lun to­teut­ta­mi­seen vai­kut­ta­viin seik­koi­hin.

Muu­tok­sis­ta il­moi­te­taan kampanjasivuilla osoit­tees­sa www.vuolleoulu.fi/nakymattomat

Mit­kään Vuolle Setlementin jär­jes­tä­mät kil­pai­lut tai arvonnat Face­boo­kis­sa tai Ins­ta­gra­mis­sa eivät ole Face­boo­kin tai Ins­ta­gra­min jär­jes­tä­miä, tu­ke­mia tai spon­so­roi­mia ja näin ollen kilpailuun/arvontaan osal­lis­tu­jan tulee va­paut­taa Face­book ja Ins­ta­gram kai­kis­ta vas­tuis­ta kil­pai­lu­jen osal­ta.