Vanhusten yksinäisyydelle kyytiä


Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tekemän avustusehdotuksen mukaan Vuolle Setlementti ry saa rahoituksen uudelle kolmivuotiselle hankkeelle Helmit ja Heikit – yksinäisyydelle kyytiä. Hankkeen tarkoituksena on lisätä ikääntyvien ja ikäihmisten osallisuutta, lieventää heidän yksinäisyyttään ja tukea heidän omien voimavarojensa löytymistä. Hankkeen toiminta-aika on vuosina 2018–2020.

– Tarve tällaiseen toimintaan on suuri. Sitä kartoitettiin ennakkoon, kun selvitimme ikäihmisten yksilöllisiä tuen tarpeita. Kävi ilmi, että heillä ei ollut riittävästi tietoa oman asuinalueen lähitoiminnoista tai he eivät pääse lähtemään kodistaan ilman tukea esimerkiksi liikuntarajoitteen vuoksi. Lisäksi ikäihmiset tarvitsevat tukea tutustuakseen asuinalueen muihin ikäihmisiin, kertoo Vuolle Setlementin seniorityötä tekevä Tuija Lehtola.

Selvitysten mukaan ikääntyneiden yksinäisyys on melko yleistä ja pysyvä tila. Heikoimmassa asemassa oleva väestönosa on jäänyt lähes kokonaan hyvinvoinnin ulkopuolelle. Eniten tukea ja toimintaa tarvitsevat ikäihmiset eivät itse löydä toimintoja tai he eivät pysty yksin osallistumaan. Osallistumisen esteenä on usein heikentynyt toimintakyky fyysisistä tai psykososiaalisista syistä.

– Ihmisarvoiseen vanhuuteen kuuluu oikeus olla arvostettuna jäsenenä yhteisöissä ja yhteiskunnassa huolimatta heikentyneestä toimintakyvystä. Osallisuutta edistämällä voidaan estää syrjäytymistä ja vähentää eriarvoisuutta, kommentoi Vuolle Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen.

Hankkeen aikana kehitetään toiminta- ja työmuoto, jonka avulla vanhusten osallisuutta voidaan lisätä heidän omilla ehdoillaan, yksilöllisten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Sosiaalinen toiminta ja yhdessäolo tehdään helpoksi seniorin omassa elinympäristössä. Hanketyöskentelyssä on mukana useita tahoja ja erimerkiksi kulttuuritoimijoita.

– Oulun alueella on monipuolista ikääntyville ja ikäihmisille kohdennettua ja järjestettyä toimintaa. Sen vuoksi tässä hankkeessa keskitytään viemään ikäihmisille tietoa eri vaihtoehdoista ja rohkaisemaan osallistumaan. Mennään vaikka yhdessä tutustumaan olemassa oleviin toimintoihin, kuten senioreille suunnattuihin kerhoihin, liikuntamuotoihin tai taidepiireihin. Tärkeintä tässä on, että työntekijällä on aikaa pysähtyä miettimään yhdessä ikäihmisen kanssa tämän kiinnostuksen kohteita ja sitä, mitä hän haluaisi lähteä kokeilemaan, kertoo Vuolle Setlementin hyvinvointijohtaja Anne Mustakangas-Mäkelä.

Hankkeen asiakkaita voivat olla ikääntyvät ja ikäihmiset, joilla itsellään ei ole voimavaroja tai mahdollisuutta aktiviteetteihin ja osallisuuteen ilman ulkopuolista tukea. Heitä ovat oululaiset kotona asuvat ikääntyvät, joiden toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai varattomuuden vuoksi. Asiakaskohderyhmään kuuluvat myös muut ikäihmiset, jotka tarvitsevat psyykkistä, fyysistä tai sosiaalista hyvinvointia ylläpitävää ja lisäävää toimintaa.

Oulun kaupungin ikääntymispoliittisten linjausten 2010–2020 tavoitteena on turvata ikääntyvän väestön mahdollisimman korkea hyvinvointi ja elämänlaatu, taata ikääntyvän itsemääräämisoikeus ja riippumattomuus sekä luoda edellytykset ikääntyneiden sosiaalisen aktiivisuuden säilyttämiselle.

Edellisten vuosien aikana Oulussa eri ikäluokista eniten on kasvanut eläkeikäisten määrä ja osuus. Vuosina 2010–2015 eläkeikäisten määrä on kasvanut noin 1200:lla henkilöllä vuodessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ATH-tutkimuksen mukaan Oulussa yli 75-vuotiaiden yksinäiseksi tuntevien osuus oli 15,9 %. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan noin sata yli 70-vuotiasta tekee vuosittain itsemurhan Suomessa. Vanhusten itsemurhien suurin yksittäinen syy on masennus.

– Ikäihmiset lähtevät tutustumaan uuteen toimintaan, mutta se vaatii rohkaisua ja kannustusta ja ainakin alussa työntekijän mukana olemisen. Yksinäisyyden tunnetta vähentää ja elämäniloa lisää tieto odotettavissa olevasta itselle tärkeästä asiasta. Se saattaa olla esimerkiksi seuraavalle viikolle suunniteltu yhteinen ulkoilukäynti tai torilla käyminen, Tuija Lehtola kuvaa.

Vuolle Setlementti on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, joka toteuttaa hyvinvointi- ja koulutuspalveluja opiston, monimuotoisen asiantuntijatyön sekä nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syötteen avulla. Vuolteella on pitkäaikainen kokemus nuoriso-, seniori-, monikulttuurisuus- ja yhteisötyön sekä kansalaistoiminnan lisäksi sovittelutoiminnan, rikosuhripäivystyksen ja väkivaltatyön toteuttamisesta.