STM myönsi rahoituksen Vuolteelle ikääntyvien yksinäisyyden vähentämiseen Oulussa


Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on päättänyt Veikkauksen voittovaroista jaettavista avustuksista Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen ehdotuksen mukaan. STM myönsi Vuolle Setlementti ry:lle rahoituksen uudelle kolmivuotiselle hankkeelle Helmit ja Heikit – yksinäisyydelle kyytiä. Hankkeen tarkoituksena on lisätä ikääntyvien osallisuutta, lieventää heidän yksinäisyyttään ja tukea heidän omien voimavarojensa löytymistä. Hankkeen toiminta-aika on vuosina 2018–2020 Oulun alueella.

– Tarve tällaiseen toimintaan on suuri. Sitä kartoitettiin ennakkoon, kun selvitimme ikääntyvien yksilöllisiä tuen tarpeita. Kävi ilmi, että heillä ei ollut riittävästi tietoa oman asuinalueen lähitoiminnoista tai he eivät pääse lähtemään kodistaan ilman tukea esimerkiksi liikuntarajoitteen vuoksi. Lisäksi seniorit tarvitsevat tukea tutustuakseen asuinalueen muihin ikääntyviin, kertoo Vuolle Setlementin seniorityötä tekevä Tuija Lehtola.

Selvitysten mukaan ikääntyneiden yksinäisyys on melko yleistä ja pysyvä tila. Heikoimmassa asemassa oleva väestönosa on jäänyt lähes kokonaan hyvinvoinnin ulkopuolelle. Eniten tukea ja toimintaa tarvitsevat vanhukset eivät itse löydä toimintoja tai he eivät pysty yksin osallistumaan. Osallistumisen esteenä on usein heikentynyt toimintakyky fyysisistä tai psykososiaalisista syistä.

– Ihmisarvoiseen vanhuuteen kuuluu oikeus olla arvostettuna jäsenenä yhteisöissä ja yhteiskunnassa huolimatta heikentyneestä toimintakyvystä. Osallisuutta edistämällä voidaan estää syrjäytymistä ja vähentää eriarvoisuutta, kommentoi Vuolle Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen.

Hankkeen aikana kehitetään toiminta- ja työmuoto, jonka avulla ikääntyvien osallisuutta voidaan lisätä heidän omilla ehdoillaan, yksilöllisten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Sosiaalinen toiminta ja yhdessäolo tehdään helpoksi seniorin omassa elinympäristössä. Hanketyöskentelyssä on mukana useita tahoja ja erimerkiksi kulttuuritoimijoita.

– Oulun alueella on monipuolista ikääntyville kohdennettua ja järjestettyä toimintaa. Sen vuoksi tässä hankkeessa keskitytään viemään tietoa eri vaihtoehdoista ja kannustamaan osallistumaan. Mennään vaikka yhdessä tutustumaan olemassa oleviin toimintoihin, kuten senioreille suunnattuihin kerhoihin, liikuntamuotoihin tai taidepiireihin. Tärkeintä tässä on, että työntekijällä on aikaa pysähtyä miettimään yhdessä ikääntyvän kanssa tämän kiinnostuksen kohteita ja sitä, mihin hän haluaisi lähteä tutustumaan, kertoo Vuolle Setlementin hyvinvointijohtaja Anne Mustakangas-Mäkelä.

Hankkeen asiakkaita voivat olla ikääntyvät, joilla itsellään ei ole voimavaroja tai mahdollisuutta aktiviteetteihin ja osallisuuteen ilman ulkopuolista tukea. Heitä ovat oululaiset kotona asuvat seniorit, joiden toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai varattomuuden vuoksi. Asiakkaita ovat myös muut ikääntyvät, jotka tarvitsevat psyykkistä, fyysistä tai sosiaalista hyvinvointia ylläpitävää ja lisäävää toimintaa.

Oulun kaupungin ikääntymispoliittisten linjausten 2010–2020 tavoitteena on turvata ikääntyvän väestön mahdollisimman korkea hyvinvointi ja elämänlaatu, taata ikääntyvän itsemääräämisoikeus ja riippumattomuus sekä luoda edellytykset ikääntyneiden sosiaalisen aktiivisuuden säilyttämiselle.

Edellisten vuosien aikana Oulussa eri ikäluokista eniten on kasvanut eläkeikäisten määrä ja osuus. Vuosina 2010–2015 eläkeikäisten määrä on kasvanut noin 1 200 henkilöllä vuodessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ATH-tutkimuksen mukaan Oulussa yli 75-vuotiaiden yksinäiseksi tuntevien osuus oli 15,9 %. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan noin sata yli 70-vuotiasta tekee vuosittain itsemurhan Suomessa. Vanhusten itsemurhien suurin yksittäinen syy on masennus.

– Ikääntyvät lähtevät tutustumaan uuteen toimintaan, mutta se vaatii rohkaisua ja kannustusta ja ainakin alussa työntekijän mukana olemisen. Yksinäisyyden tunnetta vähentää ja elämäniloa lisää tieto odotettavissa olevasta itselle tärkeästä asiasta. Se saattaa olla esimerkiksi seuraavalle viikolle suunniteltu yhteinen ulkoilukäynti tai torilla käyminen, Lehtola kuvaa.

Vuolle Setlementti on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, joka toteuttaa hyvinvointi- ja koulutuspalveluja opiston, monimuotoisen asiantuntijatyön sekä nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syötteen avulla. Vuolteella on pitkäaikainen kokemus nuoriso-, seniori-, monikulttuurisuus- ja yhteisötyön sekä kansalaistoiminnan lisäksi sovittelutoiminnan, rikosuhripäivystyksen ja väkivaltatyön toteuttamisesta.